نمونه جدول سرور مجازی

پلن اول

70,000تومان ماهیانه
70,000تومان ماهیانه
 • 1 هسته CPU
  1 هسته cpu با فرکانس 1200
 • 512 مگابایت رم
  512 مگابایت رم اختصاصی
 • 30 گیگابایت هارد
  30 گیگابایت هارد
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک نامحدود
 • تمدید 6 ماهه 378,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 714,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن دوم

80,000تومان ماهیانه
80,000تومان ماهیانه
 • 1 هسته CPU
  1 هسته cpu با فرکانس 1500
 • 1024 مگابایت رم
  1 گیگابایت رم اختصاصی
 • 40 گیگابایت هارد
  40 گیگابایت هارد
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک نامحدود
 • تمدید 6 ماهه 432,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 816,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن سوم

118,000تومان ماهیانه
118,000تومان ماهیانه
 • 2 هسته CPU
  2 هسته cpu با فرکانس 1800
 • 2048 مگابایت رم
  2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 60 گیگابایت هارد
  60 گیگابایت هارد
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک نامحدود
 • تمدید 6 ماهه 637,200 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 1,203,600 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن چهارم

158,000تومان ماهیانه
158,000تومان ماهیانه
 • 3 هسته CPU
  3 هسته cpu با فرکانس 2000
 • 3072 مگابایت رم
  3 گیگابایت رم اختصاصی
 • 80 گیگابایت هارد
  80 گیگابایت هارد
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک نامحدود
 • تمدید 6 ماهه 853,200 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید یک ساله 1,611,600 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن پنجم

196,000تومان ماهیانه
196,000تومان ماهیانه
 • 4 هسته CPU
  4 هسته cpu با فرکانس 2500
 • 4096 مگابایت رم
  4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 100 گیگابایت هارد
  100 گیگابایت هارد
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک نامحدود
 • تمدید 6 ماهه 1,058,400 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید یک ساله 1,999,200 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن اول

70,000تومان ماهیانه
70,000تومان ماهیانه
 • 1 هسته CPU
  1 هسته cpu با فرکانس 1200
 • 512 مگابایت رم
  512 مگابایت رم اختصاصی
 • 30 گیگابایت هارد
  30 گیگابایت هارد
 • ترافیک 1 ترابایت
  ترافیک 1 ترابایت
 • تمدید 6 ماهه 378,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 714,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن دوم

80,000تومان ماهیانه
80,000تومان ماهیانه
 • 1 هسته CPU
  1 هسته cpu با فرکانس 1500
 • 1024 مگابایت رم
  1 گیگابایت رم اختصاصی
 • 40 گیگابایت هارد
  40 گیگابایت هارد
 • ترافیک 1 ترابایت
  ترافیک 1 ترابایت
 • تمدید 6 ماهه 432,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 816,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن سوم

118,000تومان ماهیانه
118,000تومان ماهیانه
 • 2 هسته CPU
  2 هسته cpu با فرکانس 1800
 • 2048 مگابایت رم
  2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 60 گیگابایت هارد
  60 گیگابایت هارد
 • ترافیک 2 ترابایت
  ترافیک 2 ترابایت
 • تمدید 6 ماهه 637,200 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 1,203,600 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن چهارم

158,000تومان ماهیانه
158,000تومان ماهیانه
 • 3 هسته CPU
  3 هسته cpu با فرکانس 2000
 • 3072 مگابایت رم
  3 گیگابایت رم اختصاصی
 • 80 گیگابایت هارد
  80 گیگابایت هارد
 • ترافیک 3 ترابایت
  ترافیک 3 ترابایت
 • تمدید 6 ماهه 853,200 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید یک ساله 1,611,600 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن پنجم

196,000تومان ماهیانه
196,000تومان ماهیانه
 • 4 هسته CPU
  4 هسته cpu با فرکانس 2500
 • 4096 مگابایت رم
  4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 100 گیگابایت هارد
  100 گیگابایت هارد
 • ترافیک 4 ترابایت
  ترافیک 4 ترابایت
 • تمدید 6 ماهه 1,508,400 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید یک ساله 1,999,200 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن اول

70,000تومان ماهیانه
70,000تومان ماهیانه
 • 1 هسته CPU
  1 هسته cpu با فرکانس 1200
 • 512 مگابایت رم
  512 مگابایت رم اختصاصی
 • 30 گیگابایت هارد
  30 گیگابایت هارد
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک نامحدود
 • تمدید 6 ماهه 378,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 714,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن دوم

80,000تومان ماهیانه
80,000تومان ماهیانه
 • 1 هسته CPU
  1 هسته cpu با فرکانس 1500
 • 1024 مگابایت رم
  1 گیگابایت رم اختصاصی
 • 40 گیگابایت هارد
  40 گیگابایت هارد
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک نامحدود
 • تمدید 6 ماهه 432,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 816,000 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن سوم

118,000تومان ماهیانه
118,000تومان ماهیانه
 • 2 هسته CPU
  2 هسته cpu با فرکانس 1800
 • 2048 مگابایت رم
  2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 60 گیگابایت هارد
  60 گیگابایت هارد
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک نامحدود
 • تمدید 6 ماهه 637,200 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید سالیانه 1,203,600 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن چهارم

158,000تومان ماهیانه
158,000تومان ماهیانه
 • 3 هسته CPU
  3 هسته cpu با فرکانس 2000
 • 3072 مگابایت رم
  3 گیگابایت رم اختصاصی
 • 80 گیگابایت هارد
  80 گیگابایت هارد
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک نامحدود
 • تمدید 6 ماهه 853,200 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید یک ساله 1,611,600 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.

پلن پنجم

196,000تومان ماهیانه
196,000تومان ماهیانه
 • 4 هسته CPU
  4 هسته cpu با فرکانس 2500
 • 4096 مگابایت رم
  4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 100 گیگابایت هارد
  100 گیگابایت هارد
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک نامحدود
 • تمدید 6 ماهه 1,058,400 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.
 • تمدید یک ساله 1,999,200 تومان
  امکان تمدید با دوره های متفاوت فراهم می باشد.