لایسنس سی پنل و دایرکت ادمین

لایسنس پلسک 10 دامنه
لایسنس پلسک 30 دامنه
لایسنس دایرکت ادمین برای سرور مجازی

لایسنس دایرکت ادمین برای سرور مجازی

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین برای سرور اختصاصی

لایسنس دایرکت ادمین برای سرور اختصاصی

لایسنس سی پنل برای سرور مجازی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

سیستم لایسنس cxs

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

48,216 تومان
Monthly
104,468 Setup Fee
Order Now
سیستم لایسنس سی پنل برای سرور مجازی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

21,697 تومان
Monthly
135,005 Setup Fee
Order Now
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

سیستم لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

43,394 تومان
Monthly
249,116 Setup Fee
Order Now
ConfigServer eXploit Scanner (cxs)
لایسنس ASSP

لایسنس ASSP