لایسنس سی پنل و دایرکت ادمین

لایسنس پلسک 10 دامنه
لایسنس پلسک 30 دامنه
لایسنس دایرکت ادمین برای سرور مجازی

لایسنس دایرکت ادمین برای سرور مجازی

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین برای سرور اختصاصی

لایسنس دایرکت ادمین برای سرور اختصاصی

لایسنس سی پنل برای سرور مجازی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

سیستم لایسنس cxs

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

49,230 تومان
Monthly
106,665 Setup Fee
Order Now
سیستم لایسنس سی پنل برای سرور مجازی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

22,154 تومان
Monthly
137,844 Setup Fee
Order Now
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

سیستم لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

44,307 تومان
Monthly
254,355 Setup Fee
Order Now
ConfigServer eXploit Scanner (cxs)
لایسنس ASSP

لایسنس ASSP