لایسنس سی پنل و دایرکت ادمین

لایسنس پلسک 10 دامنه
لایسنس پلسک 30 دامنه
لایسنس دایرکت ادمین برای سرور مجازی

لایسنس دایرکت ادمین برای سرور مجازی

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین برای سرور اختصاصی

لایسنس دایرکت ادمین برای سرور اختصاصی

لایسنس سی پنل برای سرور مجازی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

سیستم لایسنس cxs

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

30,804 تومان
Monthly
116,974 Setup Fee
Order Now
سیستم لایسنس سی پنل برای سرور مجازی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

18,320 تومان
Monthly
154,020 Setup Fee
Order Now
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

سیستم لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

30,804 تومان
Monthly
308,039 Setup Fee
Order Now
لایسنس لایف تایم دایرکت ادمین

لایسنس لایف تایم دایرکت ادمین

ConfigServer eXploit Scanner (cxs)
لایسنس ASSP

لایسنس ASSP