لایسنس WHMCS

سالانه به همراه برند WHMCS

تعداد کاربر نامحدود
تعداد کارمند نامحدود
تعداد محصول نامحدود
به همراه لینک قدرت گرفته از WHMCS
تعداد ایمیل و درخواست پشتیبانی نامحدود
آپدیت تا یک سال

ماهانه بدون برند WHMCS

تعداد کاربر نامحدود
تعداد کارمند نامحدود
تعداد محصول نامحدود
عدم وجود لینک قدرت گرفته از WHMCS
تعداد ایمیل و درخواست پشتیبانی نامحدود
آپدیت لایف تایم

ماهانه به همراه برند WHMCS

تعداد کاربر نامحدود
تعداد کارمند نامحدود
تعداد محصول نامحدود
به همراه لینک قدرت گرفته از WHMCS
تعداد ایمیل و درخواست پشتیبانی نامحدود
آپدیت لایف تایم