لایسنس SolusVM

لایسنس SolusVM - Master

Master سروری است که شما برای مدیریت راه اندازی می کنید.
Slave سرور هایی هستند که برای مجازی سازی از آن استفاده می کنید،این سرور ها به سرور Master جهت مدیریت سرویسهای مجازی متصل می شوند.
در هنگام خرید لایسنس شما حتما باید یک لایسنس Master و حداقل یک لایسنس Slave را با هم خریداری کنید.

  • انواع Slave
  • تعداد 40 ماشین مجازی slaves
  • حداکثر 5 ماشین مجازی mini
  • حداکثر 2 ماشین مجازی micro
لایسنس SolusVM - Slave

Master سروری است که شما برای مدیریت راه اندازی می کنید.
Slave سرور هایی هستند که برای مجازی سازی از آن استفاده می کنید،این سرور ها به سرور Master جهت مدیریت سرویسهای مجازی متصل می شوند.
در هنگام خرید لایسنس شما حتما باید یک لایسنس Master و حداقل یک لایسنس Slave را با هم خریداری کنید.

  • انواع Slave
  • تعداد 40 ماشین مجازی slaves
  • حداکثر 5 ماشین مجازی mini
  • حداکثر 2 ماشین مجازی micro