خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
۱ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۱۳۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۳ ۳۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
۳ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴ ۱۰۰۰XXXXXXX ۱۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۱۰۰۰XXXXX ۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱۰۰۰XXXX ۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۱۰۰۰XXX ۷ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۰۰۰XX ۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
۱ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۹۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۳ ۳۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۴ ۳۰۰۰XXXXX ۹ استعلام شود استعلام شود استعلام شود
۵ ۳۰۰۰XXXX ۸ استعلام شود استعلام شود استعلام شود

 

قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰
ردیف تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند خیلی رند غیررند نیمه رند رند خیلی رند
۱ ۱۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۲ ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۳ ۹ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۴ ۸ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود

 

قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰ بصورت تقریبی بوده و قبل از سفارش از اپراتور استعلام می گردد و سپس قیمت نهایی اعلام خواهد شد.

 

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
۱ ۰۲۱XXXXXXXX ۱۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۷۷٫۰۰۰ ۴۶۲٫۰۰۰
۲ ۰۲۶XXXXXXXX ۱۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۴۷۷٫۰۰۰ ۴۶۲٫۰۰۰
۳ ۰۲۱XXXXX ۷ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰
۴ ۰۲۶XXXXX ۷ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰
۵ ۰۲۱XXXX ۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰